เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด (CONSTRUCTION AUDIT CO.,LTD : CAC)

 เป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สภาวิศวกรกำหนด และขึนทะเบียน เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิตติบุคคล เลขที่ น.0068/2550 ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ เป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงงาน ตลอดจนตรวจประเมินทางด้านความปลอดภัย ดังนั้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้บริหาร ทำให้เรามั่นใจว่าทีมงานคอนสตรัคชั่น ออดิท (CAC) สามารถให้ความเชื่อมั่น ในการทำงาน ด้านการตรวจสอบอาคาร การออกแบบ การให้คำปรึกษาด้านอาคาร และโรงงาน ตตามที่กฏหมายกำหนด


"บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานการทำงานที่กฎหมายและมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน"